Overview

Remuneration – £5,265 plus reasonable expenses – minimum 44 days per year

Can you contribute to conserving our precious landscape and nature, promoting opportunities for enjoyment for all, and helping to sustain the social and economic life of its communities? Can you help a wider range of people enjoy all the Park has to offer? Are you interested in helping shape the future of Eryri and help the Authority run effectively?

We are looking for passionate and talented individuals to help provide effective leadership for Eryri National Park Authority.

Don’t worry if you haven’t been involved with a public sector Authority/board before; we welcome applicants from a wide range of backgrounds if you have the skills we’re looking for.

Applications are welcomed and encouraged from a diverse cross section of society. We ensure that no eligible candidate for public office receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender, marital status, sexual orientation, gender reassignment, race, colour, nationality, ethnic or national origins, religion or religious affiliation.  The principles of fair and open competition will apply, and appointments will be made on merit.

The closing date for applications 06/06/2024, 16:00.

 


AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Aelodau

Tâl – £5,265 ynghyd â threuliau rhesymol – o leiaf 44 diwrnod y flwyddyn

A allwch gyfrannu at warchod ein tirwedd a’n natur werthfawr, hyrwyddo cyfleoedd i bawb fwynhau, a helpu i gynnal bywyd cymdeithasol ac economaidd ei chymunedau? Allwch chi helpu ystod ehangach o bobl i fwynhau’r cyfan sydd gan y Parc i’w gynnig? Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu i lunio dyfodol Eryri a helpu’r Awdurdod i redeg yn effeithiol?

Rydym yn chwilio am unigolion angerddol a thalentog i helpu i roi arweiniad effeithiol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi ymwneud â bwrdd sector cyhoeddus o’r blaen; rydym yn croesawu ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd os oes gennych y sgiliau rydym yn chwilio amdanynt.

Croesewir ac anogir ceisiadau gan drawstoriad amrywiol o gymdeithas. Rydym yn sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, crefydd neu ymlyniad crefyddol.  Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 06/06/2024, 16:00.